Nhật Quốc - Tấn Quốc
Vút bay Nhật Quốc - Tấn Quốc
Ánh sao tình yêu remix Nhật Quốc - Tấn Quốc