Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu

Lý quạ kêu Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bọt biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân