Cẩm Như - Phước Lộc - Đăng Nguyên

Miền Tây Quê Tôi Cẩm Như - Dang Nguyen
Cõi Nhớ Phước Lộc
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Mưa Rừng Đăng Nguyên
Thương Lắm Mình Ơi Đăng Nguyên - Ngô Tiến Minh
Thương Nhớ Người Dưng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Duyên Kiếp Cẩm Như - Huỳnh Bá Thanh
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên