Cẩm Tú - Cẩm Loan

Mùa Xuân Xôn Xao Đoàn Minh - Cẩm Loan
Mùa Xuân Xa Quê Đoàn Minh - Cẩm Loan
Qua Đêm Nay Cẩm Tú - Châu Ngọc Hiếu
Tình Xuân Cẩm Loan
Xuân Xa Nhà Cẩm Loan
Xuân Đến Con Về Kha Thi - Cẩm Loan
Xin Trả Cho Anh Đoàn Minh - Cẩm Loan