Khánh Du
Đất Nước Tình Yêu Hứa Mỹ Tịnh - Khánh Du
Tình lầm lỡ Khánh Du - Quý Bình
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Qua cơn mê Khánh Du
Lòng mẹ Khánh Du
Cỏ úa Khánh Du - Quý Bình
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Hạ hồng Lam Trường - Khánh Du
Chiều Xuân Khánh Du