Vũ Tuấn

Kỉ niệm Vũ Tuấn
Xóm đêm Nhã Ca - Vũ Tuấn
Thương hoài ngàn năm Nhã Ca - Vũ Tuấn
Sầu lẻ bóng Nhã Ca - Vũ Tuấn
Nửa hồn thương đau Nhã Ca - Vũ Tuấn
Nỗi buồn gác trọ Nhã Ca - Vũ Tuấn
Nhớ người yêu Nhã Ca - Vũ Tuấn
Ngày vui qua mau Nhã Ca - Vũ Tuấn
Sầu tím thiệp hồng Nhã Ca - Vũ Tuấn
Đừng nói xa nhau Nhã Ca - Vũ Tuấn