Thái Bảo Trâm - Tina Ngọc Nữ

Chỉ Là Yêu Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Khúc Thiên Ca Tình Trời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Vì Chúa yêu chúng ta trước Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Ngươi Yêu Ta Chăng Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ