Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh

Thành Phố Buồn Lưu Ánh Loan
Sầu Trên Lối Mưa Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Sầu Tím Thiệp Hồng Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Những Đêm Lạnh Lưu Ánh Loan
Ngày Tân Hôn Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Hoa Đào Lưu Ánh Loan