Pixel Neko - Kiên Trịnh - DXY
Cafune Thái Đinh - Pixel Neko
Thiên Đường Cô Đơn Kiên Trịnh - Loli
Pickup Your Phone Pixel Neko - SuperC
Con Chim Sâu Kiên Trịnh
Tại Sao? Kiên Trịnh
Con Giời Kiên Trịnh
Thư Của Gió Kiên Trịnh
Về Đi Pixel Neko - Tus
Bên Trái Kiên Trịnh
Ding Dong Pixel Neko - Nguyễn Kim Tuyền
Thay Vì Ly Cafe Đắng Xám - Pixel Neko