Hữu Thọ

Lý kéo đờn Hữu Thọ
Lý dâng bông Hữu Thọ
Lý con sáo Bến Tre Trung Hậu - Hữu Thọ
Lý chim quyên Trung Hậu - Hữu Thọ
Lý bập Bòn Boon Trung Hậu - Hữu Thọ
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
Hồn quê Hữu Thọ
Dâng y cà sa Hữu Thọ