Long Hồ

Tình Em Tháp Mười Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Gợi Nhớ Quê Hương Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Trăng Hờn Tủi Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Sông Quê 2 Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Đêm Hành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Trai Tài Gái Sắc Hồng Phượng - Long Hồ
Thuyền Xa Bến Đỗ Long Hồ - Dạ Thảo My
Không Bao Giờ Quên Em Diễm Thùy - Long Hồ