Đinh Hoài Xuân - Nguyen The Vinh Pianist
Vocalise (Arr. for Piano - Cello) Đinh Hoài Xuân - Hoa Ngọc Hà
Mephisto Waltz No. 1, S. 514 Nguyen The Vinh Pianist
ÉlégieArr. For Piano & Cello Đinh Hoài Xuân - Lulian Ochescu
Ave Maria (Arr. for Piano & Cello) Đinh Hoài Xuân - Nguyen The Vinh Pianist