Quang Minh - Diễm Quỳnh
Mình ơi Diễm Quỳnh
Đoạn tuyệt Diễm Quỳnh
Xin trả cho em Quang Minh - Diễm Quỳnh
Hồi tưởng Quang Minh
Tàu về quê hương Quang Minh - Diễm Quỳnh
Mùa xuân xa quê Quang Minh - Diễm Quỳnh
Mùa xuân đó có em Quang Minh - Diễm Quỳnh
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Đêm Tâm Sự Quang Minh - Diễm Quỳnh