Diệp Tư Đồng
Quên một lời hứa Diệp Tư Đồng
Nhớ em từng ngày Diệp Tư Đồng
Không thể quay lại Diệp Tư Đồng
Tìm lại yêu thương Diệp Tư Đồng