...
Nếu Vắng Ngài Linh Mục Quang Lâm
...
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
...
Đồng Hành Với Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Thiên Thần Ca (Ver. 1) Linh Mục Quang Lâm
...
Tiếng Chuông Ngân Linh Mục Quang Lâm
...
Nhìn Sao Đêm (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
...
Nhìn Sao Đêm (Ver. 1) Linh Mục Quang Lâm
...
...
Tựa Nương Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Chúa Và Con Linh Mục Quang Lâm
...
Làm Sao Con Hiểu Hết Linh Mục Quang Lâm
...
Chúa Mãi Thương Con Linh Mục Quang Lâm
...
Trông Cậy Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Chúa Biết Con Yêu Ngài Linh Mục Quang Lâm
...
Mùa Xuân Thánh Ân Linh Mục Quang Lâm