...
Bầu Trời BêLem Linh Mục Quang Lâm
...
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
...
Chúc Mùa Xuân Linh Mục Quang Lâm
...
Con Dâng Lên Mẹ Linh Mục Quang Lâm
...
Con Mãi Thuộc Về Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Đáp Lại Tiếng Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Đáp Lại Tiếng Chúa (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
...
Đây Tháng Hoa Linh Mục Quang Lâm
...
Để Gặp Chúa Trong Đời Linh Mục Quang Lâm
...
Đoản Xuân Ca Linh Mục Quang Lâm
...
Đón Xuân Linh Mục Quang Lâm
...
Hái Hoa Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
...
Hãy Ra Khơi Linh Mục Quang Lâm