Đông Phương Tường

Hiếu Đạo Đầu Nôi Remix Đông Phương Tường
Chờ Người Đêm Trăng Remix Đông Phương Tường
Bìm Bịp Kêu Chiều Remix Đông Phương Tường
Lệ Mắt Cay Nồng Remix Đông Phương Tường
Hai Lúa về làng 2 Đông Phương Tường
Anh Sáu xị Đông Phương Tường
Hải Lành Bến Xưa Đông Phương Tường
Con Gà Điều (Remix) Đông Phương Tường
Củi Tre Dễ Nấu (Remix) Đông Phương Tường
Đôi Dép Tình Yêu (Remix) Đông Phương Tường
Hai Lúa Cưới Vợ (Remix) Đông Phương Tường
Hai Lúa Về Làng (Remix) Đông Phương Tường
Tư Ếch Cầu Hôn (Remix) Đông Phương Tường