Kha Thi - Hằng Ni

Cái Duyên Huỳnh Nhật Thanh - Hằng Ni
Xuân Đến Con Về Kha Thi - Cẩm Loan
Đêm Tâm Sự Kha Thi - Cẩm Loan
Con Đường Mang Tên Em Kha Thi - Cẩm Loan
Chiều Bên Đồi Sim Kha Thi - Cẩm Loan
Lk Tết Đến Rồi Fony Trung - Hằng Ni
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Quỳnh Như - Kha Thi
Màu Hoa Bí Hằng Ni
Chuyện Vườn Sầu Riêng Kha Thi - Lương Hồng Chi
Căn Nhà Dĩ Vãng Kha Thi - Lương Hồng Chi