Nhật Linh

Bay Bay Bay Nhật Linh
Tình nghèo có nhau Nhật Linh - Đoan Thanh
Xin làm người xa lạ Nhật Linh - Đông Nguyễn
Hay quen anh Nhật Linh - Vũ Duy
Doi thay Nhật Linh - Đoàn Thanh
LK Duong khuya Dương Ngọc Thái - Nhật Linh
Tội tình Nhật Linh