Nguyễn Đạt

Kết thúc lâu rồi Nguyễn Đạt
Để cho anh khóc Nguyễn Đạt
Nếu Là Anh Nguyễn Đức - Nguyễn Đạt
Thất tình Nguyễn Đạt