Mr White - Dickson Nguyen

Mẹ Ơi Con Muốn Mr White - Yori
Lỡ Liêu Hưng - Mr White
Họp Lớp Liêu Hưng - Mr White
Năm Tháng Vội Vã Nahy - Dickson Nguyen
Cần Một Không Hai (Cần 102) Mắt Ngọc - Mr White
SAYYY Mr White - Vic
Liệu Em Đã Có Ai Chưa? Liêu Hưng - Mr White
Jolie Ladie Mr White - Dickson