Kim Chi Bolero
Hai Mùa Noel Hậu Nguyễn - Kim Chi Bolero
Hai Mùa Noel Kim Chi Bolero
Sông Quê Kim Chi Bolero
Hai Quê Kim Chi Bolero