...
...
Lỗi Hẹn Cùng Trăng Phi Bằng - Dạ Thảo My
...
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
...
...
Quê Hương Ba Miền Dạ Thảo My
...
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
...
LK Quê Hương 2 Khưu Huy Vũ - Dạ Thảo My
...
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
...
Bông Lục Bình Dạ Thảo My
...
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Dạ Thảo My
...
Duyên Kiếp Dạ Thảo My
...
Hai Chuyến Tàu Đêm Dạ Thảo My
...
Hồn Quê Dạ Thảo My
...
Ngày Xuân Thăm Nhau LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My