Diệp Tư Đồng

Quên một lời hứa Diệp Tư Đồng
Lệ buồn Diệp Tư Đồng
Không thể quay lại Diệp Tư Đồng
Tìm lại yêu thương Diệp Tư Đồng