Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
LK Như Một Cơn Mê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
LK Cánh Thiệp Đầu Xuân Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Chung Vầng Trăng Đợi Kim Linh - Dang Nguyen
Giọt Buồn Không Tên Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen
Chuyện vườn sầu riêng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Mùa Xuân Xa Quê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên