Nhạc Việt

Thao Thức Vì Em Đan Trường
Liều Thuốc Yêu Châu Việt Cường
Người ấy và anh Long Bá Thích
Xuân Quê Ta Quách Tuấn Du
Quay CAM - Thế Bảo
Éo le cuộc tình Quang Trường
Dẫu Biết Ta Có Nhau Lâm Chấn Kiệt
Bóng Nhỏ Giáo Đường Nguyễn Hồng Ân - Hồng Ngọc
Đêm Tâm Sự Đan Nguyên