Nhạc Trữ Tình

Vẫn Mong Người Về Hoàng Minh Thắng
Mùa Thu Trong Mưa Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Tiếng Rao Từ Như Tài
Tình Anh Từ Như Tài
Tình Chết Theo Mùa Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Về Quê Từ Như Tài
Say Khánh Trang