Nhạc Trữ Tình

Sao biển Đông Dương
Tuyết Lạnh Trường Sơn - Kim Thư
Tình Huế Ngô Quốc Linh
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Nhạt nắng Anh Thư Nguyễn
Thuyền Xa Bến Đỗ Ngô Quốc Linh
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
Phượng Buồn Diễm Thùy
Nội Tôi Mạnh Quỳnh