Nhạc Việt

Yêu Từ Đâu Mà Ra Nguyễn Đình Long - Vương Thiên Tuấn
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái - Phương Thủy
Tân Cổ Thiên Duyên Tiền Định Dương Đình Trí - Ngọc Huyền
Đêm tâm sự Trương Phi Hùng
Phận Duyên Đức Anh - Huy Vạc