Nhạc Trẻ

Tương 3+1 Nhiều ca sĩ
Tình Nhân Lâm Nguyên
Khi Ta Chán Nhau Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Một Năm Đã Qua Nhiều ca sĩ
Ai Gieo Sầu Tương Tư (Beat) Thiên Cầm - My Tam (Tre)
Thế Giới Trong Anh Lương Chấn Nam