Nhạc Trẻ

Ride With Lover Nhiều Ca Sĩ - Dũng Short
Trời Đừng Tối Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Hula Hula Đạt G - Huỳnh James
Say Em Đắm Yêu Phạm Đình Thái Ngân
Lonely King Nhiều ca sĩ
Long Gone The Cassette
Khoảng Cách Phiến Gỗ Nguyễn Đặng Sony - Tùng LV
LOST Teddy - VCC Left Hand