Nhạc Trữ Tình
Bông Lục Bình Dạ Thảo My
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Lý qua đèo Randy - Khả Tú
Lạy Phật Quan Âm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Út Điệu (New Ver.) Dương Hồng Loan
Về Dưới Phật Đài Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tơ Tằm Trang Anh Thơ