Nhạc Trữ Tình

Bạc Quách Thành Danh
Thoáng Hoang Mang Vũ Phong Sơn
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Trần Thu Thảo
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Linh Mục Quang Lâm
Ăn Năn Ý Như
Chúa Yêu Con Nhiều Tina Ngọc Nữ
Cỏ Úa Chế Thanh
Nếu Hai Đứa Mình Bảo Hưng - Như Hoa
Gác Vắng Vân Khánh
Vân Khánh
Sương Lạnh Chiều Đông Hồng Hạnh Bolero