Nhạc Trữ Tình
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Cô Tư Bến Phà Tuyết Vân Hà
Không Hải Dương
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Giọt Mặn Linh Mục Quang Lâm