Nhạc Trẻ

Perfect World Pink Frog - BloO.Owl
Đêm Ấy Nguyễn Đình Dũng
Thì Thôi Pink Frog - Tuấn.
Ngày Nào Pink Frog
Người ở lại Pink Frog - BloO.Owl
Time City Pop Pink Frog - BloO.Owl
Nếu Như Em Dupi Quang Duy
City Hearts Pink Frog - BloO.Owl
Hẹn Ước Vang - Aric
Anh Chấp Nhận Lương Chấn Nam