Nhạc Trữ Tình

Đôi Bờ Cách Biệt Đào Phi Dương - Bình Mập
Xa Quê Kha Thi
Khi Không Lưu Chí Vỹ - Lưu Ngọc Hà
Thương Tiếc Tình Đau Alex Châu - Ngọc Phương Hoa
Ly Rượu Mừng Linh Mục Quang Lâm
Hạ Buồn Lý Thu Thảo
Nhớ Ngoại Phi Bằng
Của Lễ Cậy Trông Nguyễn Hồng Ân
Café Ruộng Trường Sơn