Nhạc Trẻ

Đa Đoan Phan Mạnh Quỳnh
Tan Xhelebi
Đèn Trời Phan Mạnh Quỳnh
Mong Manh Tình Xanh Hồ Quang Lộc
Tình ảo Nguyễn Minh Anh
Đợi Mạnh Hakyno
Eyes On You Phúc Pin - Misabae