Nhạc Trẻ
Hết Yêu Fous - UMIE
Real Love JustaTee - Kimmese
LayLaLay Jack - J97
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Ai Đó? Anie Như Thùy - Khánh Đala
Giờ Thì Tôi Đã Biết Hoàng Minh Thắng
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên