Nhạc Trẻ

Gliding In The Night Tommy - Linhthebrat
Bay Cùng Bay Văn Mai Hương - Tuimi
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Ngây Ngô Nguyễn Kiều Oanh
Là vì do anh chưa đủ tốt hay sao? Nhiều Ca Sĩ - Thắng Con
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD