Nhạc Trẻ

SKYLINE Rhymastic - Da LAB
Câu Hỏi Khói Stone
Lời Tự Sự Lương Chấn Nam
Broken Naggie - Zang
Một Chill Thu (Gen Remix) Yamix Hầu Ca - MRM
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Bát Canh Mạnh Bà Beat AiTai - Duy Hoang Phong