Bảng xếp hạng Việt Nam
Ai muốn nghe không
Đen
Hoa Tàn Tình Tan Cường thợ điện
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Thê Lương Phúc Chinh
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Cưới Thôi Masew - B Ray
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Nhớ người hay nhớ Châu Đăng Khoa - Khói