Sơn Hạ
Đêm tạ từ Ngô Tấn Trường - Sơn Hạ
Điệu buồn dân ca Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Điệu dân ca buồn Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Hành trang và nước mắt Thành Lê - Sơn Hạ
Quán nghèo kỷ niệm Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Hành trang nước mắt Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Điệu dân ca buồn Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ