Linh Mục Quang Lâm

Ba Vua Phương Đông Linh Mục Quang Lâm
Bầu Trời BêLem Linh Mục Quang Lâm
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
Chúc Mùa Xuân Linh Mục Quang Lâm
Con Dâng Lên Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Con Mãi Thuộc Về Chúa Linh Mục Quang Lâm
Đáp Lại Tiếng Chúa Linh Mục Quang Lâm
Đây Tháng Hoa Linh Mục Quang Lâm
Để Gặp Chúa Trong Đời Linh Mục Quang Lâm
Đoản Xuân Ca Linh Mục Quang Lâm
Đón Xuân Linh Mục Quang Lâm
Hái Hoa Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm