Ân Thiên Vỹ
Duyên Tình Thụy Vân - Ân Thiên Vỹ
Thuyền Hoa Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
LK Áo Mới Cà Mau (Remix) Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Tình Nghèo Có Nhau (Remix) Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Ngẫu Hứng Qua Cầu (Remix) Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
LK Trách Ai Vô Tình 1, 2 (Remix) Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Chuyến Đò Không Em (Remix) Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Vì Trong Nghịch Cảnh Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Bội Bạc Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Biển Tình Ân Thiên Vỹ - Lâm Ngọc Hoa
LK Tình Nghèo Có Nhau Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Xin Thời Gian Qua Mau Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Đính Ước Ân Thiên Vỹ - Tố My