Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Liên Khúc Giận Hờn Hồng Phượng - Đoàn Minh
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Lý Phận Người Đoàn Minh - Đoàn Minh
Giã Từ Đoàn Minh
Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh - Đoàn Minh
Đoạn Tuyệt Đoàn Minh
Bến Hẹn Đoàn Minh
Chỉ Có Bạn Bè Thôi THANH HƯƠNG - Đoàn Minh
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan