Long Hồ

Sông Quê Long Hồ - Hồng Quyên
Mùa Xuân Xôn Xao Long Hồ - Dạ Thảo My
Lý Phận Người Long Hồ - Hồng Quyên
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Long Hồ - Hồng Quyên
Tình Mẹ Long Hồ
Hình Bóng Quê Nhà Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Câu Hát Tình Quê Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi