Phương Dung
Tình Nhớ Phương Dung
Biết Đâu Tìm Phương Dung
Về Miền Trung Thanh Thúy - Phương Dung
Phượng Sài Gòn Phương Dung - Trần Sang
Nắng Bên Này Sông Phương Dung - Nguyễn Mạnh Hùng
Con Sáo Sang Sông Đình Văn - Phương Dung
Chuyến Xe Miền Tây Đình Văn - Phương Dung