Nhạc Trữ Tình
Trớ Trêu Giang Trường
Sống vui hát cho Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Mình Lo Việc Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Isaac Thái
Chúa Giáng Sinh Nguyễn Hoàng Nam
Tình Yêu Đời Đời Nguyễn Hoàng Nam
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Về nhà Cha Nguyễn Hoàng Nam