Nhạc Trẻ
Nơi Biển Hát Phạm Hồng Biển
Tiễn COVID Lê Thiện Hiếu - Bộ Y Tế
Tây Kì Nhiều Ca Sĩ - Master
Where Are You Nhiều Ca Sĩ - Minh Thuận
Bên Trái Kiên Trịnh
Em 22 Winno
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Anh Là Ai Millixn
Em Đã Khóc Hoàng Yến Chibi