Phước Lộc - Hương Ly
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên
Lầm Phước Lộc
Con Đường Xưa Em Đi Tuyết Mai - Phước Lộc
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Quán Nửa Khuya Phước Lộc
Kiếp Nghèo Phước Lộc
Điên Phước Lộc
Hạ Thương Phước Lộc